mandi bhav of india

- Advertisement -

Guar Seed Mandi Bhav


Date Market Price
Date Market Price
2022-10-05 Nagpur 3150
2022-10-05 Pune(Pimpri) 4000
2022-10-05 Damnagar 1250
2022-10-05 Pune 5000
2022-10-05 Rahata 7000

Groundnut Bhav


Date Market Price
Date Market Price
2022-10-05 Laxmeshwar 4919
2022-10-05 Rahuri(Vambori) 4876
2022-10-05 Dhrol 5455
2022-10-05 Jaipur(Bassi) 5280
2022-10-04 Dhrol 5250

Mustard bhav


Date Market Price
Date Market Price
2022-10-05 Jagnair 5750
2022-10-05 Khanpur 5401
2022-10-05 Atarra 5930
2022-10-05 Jaipur(Bassi) 5445
2022-10-05 Durgapur 6100

Wheat Bhav


Date Market Price
Date Market Price
2022-10-05 Khategaon 2254
2022-10-05 Raiganj 2400
2022-10-05 Alappuzha 2150
2022-10-05 Morena 2280
2022-10-05 Shamgarh 1990

Cotton Bhav


Date Market Price
Date Market Price
2022-10-05 Thirumangalam 7800
2022-10-05 Dhrol 8485
2022-10-05 Chotila 8000
2022-10-05 Thirumangalam 7100
2022-10-04 Dhrol 7830

Oil Seeds

pulese

grain