mandi bhav of india

- Advertisement -

Jodhpur Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6325 2021-10-18
Jowar(Sorghum) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 2100 2021-10-18
Moath Dal Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6550 2021-10-18
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 4875 2021-10-14
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6350 2021-10-14
Wheat Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 2290 2021-10-14
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 1620 2021-10-12
Cummin Seed(Jeera) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 12855 2021-10-12
Garlic Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 3280 2021-10-12
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 5760 2021-10-12
Guar Seed(Cluster Beans Seed) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 5460 2021-10-12
Isabgul (Psyllium) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 12550 2021-10-12
Mustard Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 6350 2021-10-12
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6650 2021-10-12
Moath Dal Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6775 2021-10-12
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 9250 2021-10-12
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 4875 2021-10-11
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6650 2021-10-11
Moath Dal Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6550 2021-10-11
Mustard Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 7750 2021-10-11
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 8900 2021-10-11
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 4875 2021-10-09
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6400 2021-10-09
Moath Dal Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6250 2021-10-09
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 8800 2021-10-09
Garlic Jodhpur Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 4500 2021-10-08
Onion Jodhpur Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 1500 2021-10-08
Potato Jodhpur Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 700 2021-10-08
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 4900 2021-10-08
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6400 2021-10-08