mandi bhav of india

- Advertisement -

Kota Mandi bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Taramira Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 3775 2020-09-30
Bottle gourd Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 1000 2020-09-30
Bhindi(Ladies Finger) Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 2000 2020-09-30
Wheat Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 1800 2020-09-30
Methi Seeds Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 5275 2020-09-30
Isabgul (Psyllium) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 10750 2020-09-30
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 5350 2020-09-30
Garlic Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 9000 2020-09-30
Cummin Seed(Jeera) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 11350 2020-09-30
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 4500 2020-09-30
Barley (Jau) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 160 2020-09-30
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 1750 2020-09-30
Brinjal Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 1500 2020-09-30
Cabbage Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 1500 2020-09-30
Cauliflower Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 2000 2020-09-30
Taramira Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 3675 2020-09-30
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6750 2020-09-30
Mustard Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 3820 2020-09-30
Moath Dal Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 5200 2020-09-30
Green Gram (Moong)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 6300 2020-09-30
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jodhpur Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) 4915 2020-09-30
Tomato Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 2000 2020-09-30
Pumpkin Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 600 2020-09-30
Long Melon(Kakri) Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 1500 2020-09-30
Cucumbar(Kheera) Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 2000 2020-09-30
Lemon Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 2500 2020-09-30
Green Chilli Jodhpur Jodhpur(F&V)(Paota) 3500 2020-09-30
Methi Seeds Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 5475 2020-09-29
Mustard Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 4350 2020-09-29
Wheat Jodhpur Jodhpur (Grain)(Mandor) 1800 2020-09-29