mandi bhav of india

- Advertisement -

Jabalpur Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Paddy(Dhan)(Common) Jabalpur Shahpura(Jabalpur) 1800 2024-02-24
Wheat Jabalpur Sehora 2350 2024-02-24
Paddy(Dhan)(Common) Jabalpur Shahpura(Jabalpur) 1800 2024-02-24
Paddy(Dhan)(Common) Jabalpur Paatan 3350 2024-02-24
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Jabalpur Jabalpur 8700 2024-02-23
Wheat Jabalpur Sehora 1960 2024-02-23
Wheat Jabalpur Paatan 2325 2024-02-23
Wheat Jabalpur Jabalpur 2202 2024-02-23
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jabalpur Sehora 5000 2024-02-23
Wheat Jabalpur Jabalpur 2202 2024-02-23
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jabalpur Paatan 5685 2024-02-23
Mustard Jabalpur Jabalpur 4530 2024-02-23
Paddy(Dhan)(Common) Jabalpur Paatan 3350 2024-02-23
Maize Jabalpur Paatan 2000 2024-02-23
Paddy(Dhan)(Common) Jabalpur Shahpura(Jabalpur) 3500 2024-02-23