mandi bhav of india

- Advertisement -

Jaipur Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Papaya Jaipur Jaipur(F&V) 1500 2023-11-28
Bhindi(Ladies Finger) Jaipur Jaipur(F&V) 3500 2023-11-28
Tomato Jaipur Jaipur(Bassi) 2100 2023-11-28
Brinjal Jaipur Jaipur(F&V) 800 2023-11-28
Ginger(Green) Jaipur Jaipur(F&V) 8750 2023-11-28
Orange Jaipur Jaipur(F&V) 2500 2023-11-28
Guava Jaipur Jaipur(F&V) 1500 2023-11-28
Guar Seed(Cluster Beans Seed) Jaipur Jaipur(Bassi) 5123 2023-11-28
Green Chilli Jaipur Jaipur(F&V) 1350 2023-11-28
Bottle gourd Jaipur Jaipur(F&V) 2250 2023-11-28
Pineapple Jaipur Jaipur(F&V) 4750 2023-11-28
Cabbage Jaipur Jaipur(F&V) 750 2023-11-28
Onion Jaipur Jaipur(F&V) 3900 2023-11-28
Cucumbar(Kheera) Jaipur Jaipur(F&V) 1750 2023-11-28
Cauliflower Jaipur Jaipur(F&V) 1250 2023-11-28
Carrot Jaipur Jaipur(F&V) 2150 2023-11-28
Bengal Gram(Gram)(Whole) Jaipur Jaipur(Bassi) 5550 2023-11-28
Apple Jaipur Jaipur(F&V) 8250 2023-11-28
Taramira Jaipur Jaipur(Bassi) 5022 2023-11-28
Onion Jaipur Jaipur(Bassi) 5000 2023-11-28
Banana Jaipur Jaipur(F&V) 1800 2023-11-28
Wheat Jaipur Jaipur(Bassi) 2560 2023-11-28
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Jaipur Jaipur(Bassi) 2169 2023-11-28
Mustard Jaipur Jaipur(Bassi) 4935 2023-11-28
Garlic Jaipur Jaipur(F&V) 15500 2023-11-28
Lemon Jaipur Jaipur(F&V) 3500 2023-11-28
Barley (Jau) Jaipur Jaipur(Bassi) 1770 2023-11-28
Potato Jaipur Jaipur(Bassi) 900 2023-11-28
Pineapple Jaipur Jaipur(F&V) 4750 2023-11-28
Coriander(Leaves) Jaipur Jaipur(F&V) 1250 2023-11-28