mandi bhav of india

- Advertisement -

Sholapur Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Maize Sholapur Mohol 2600 2022-10-03
Pomegranate Sholapur Sangola 5500 2022-10-01
Ginger(Dry) Sholapur Pandharpur 3000 2022-09-30
Tomato Sholapur Mangal Wedha 1300 2022-09-30
Bitter gourd Sholapur Mangal Wedha 3000 2022-09-30
Cucumbar(Kheera) Sholapur Mangal Wedha 1500 2022-09-30
Bhindi(Ladies Finger) Sholapur Mangal Wedha 3300 2022-09-30
Banana Sholapur Pandharpur 650 2022-09-30
Black Gram (Urd Beans)(Whole) Sholapur Dudhani 6825 2022-09-30
Onion Sholapur Mangal Wedha 1570 2022-09-30
Tomato Sholapur Pandharpur 1000 2022-09-30
Brinjal Sholapur Mangal Wedha 3400 2022-09-30
Ridgeguard(Tori) Sholapur Mangal Wedha 2900 2022-09-30
Green Gram (Moong)(Whole) Sholapur Dudhani 6800 2022-09-30
Chilly Capsicum Sholapur Pandharpur 3000 2022-09-30